Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Clematis.']              FLORA INDICA.                    5
types appear.  In the Tibetan Himalaya a North Asiatic 'species is of common oc-
currence.
The section CJieiropsis is entirely confined to the cooler parts of the north tem-
perate zone, and the Himalayan species of this section are found at greater elevations
than the other species of the genus.
Sect. 1. VITICELLA, DC.—Achenia rostrata, ecaudata.
1. C. Cadmia (Ham. ex Wall'. Cat. 4669 !); foliis ternatim de-
compositis integerrimis, floribus axillaribus solitariis, pedunculis medio
bibracteolatis, acheniis compressis ovatis rostro recto acuminatis.—C.
sulcata, Wall. Cat. 4667 1  Thalictruin bracteatum, Ronl*. M. 2nd. 2.
071!
HAS. Bengal et Assam secus basin montium Khasia, in dumetis
scandens.—(v. s.)
2tami elongati, graciles, profunde sulcati, glabriusculi. Folia glabra vel pilosula,
2-qjueiitis uuciamlongis. • Pedunculi medio hibracteati. Bractea sessiles, foliacKe,
foliolis subktiores, ovatee, acutse, indivisie. Sepala 5-6, patentia, i-uncialia, oblonga,
acutiuscula. Stamina sepalis multo breviora, filamentis brevissimis planis glabratis.
Achenia magna, adpresse sericea.
The flowers of this elegant little species are said by Boxburgh, whose description
is excellent, to be very pale blue.
Sect. 2. CHEIKOPSIS, DC.—Aclienia plumoso-caudata. Pedicelli
in axillis solitarii, vel supra ramuui axillarem brevissimum dense
racemosi,
2. C. acutangnla (H.f. et T.); foliis pinnatim decompositis, seg-
mentis ovato-lanceolatis basi rotundatis vel cimeatis grosse serratis,
filamentis planis exacte linearibus dorso laxe pilosis, pilis supra an-
tlaeras lineares introrsas fasciculum densum formantibus.
HAS. In montibus Khasia prope Molim, alt. 5000 ped., GrriffitkJ
—(El. Aug.) (v.v.)
Kami sparse setosp-pilosi, debiles, profunde sulcati, cpstis acutissimis. Foliorum
segmenta 1-2-uncialia. Pedicelli foliis breviores, basi bibracteati; bracteas .sub-
foHacese, tripartitse vel simplices. Sepala oblonga, acutiuscula, extus pnbescentia,
intus glabra. Filamenta membranacea, yalide 1-nervia, intus gkbra. Anthera
Jbreves, introrse dehiscentes: connectivum non dflatatun*. Achenia compressa, ovalia,
aericeo-pilosa.
3. C. barbeUata (Edgew. in Linn. Tr. xx. 25); foliis ternati-
sectis, pedicellis nudis brevibus, staminibus sepalis fere \ brevioribus,
filamentis planis lanceolatis ciliatis, antheris in^rorsis dorso dense
pilosis.—C. Nipalensis, Royle, III. 51! non alior.
HAB. In Himalaya occidental! temperata3 alt. 8-10,000 ped;
Qarhwal, Eoyle I Edgeworth ! Kumaon, StracJwy et Winterbottom /—
(v. a.)
"Rami glabrati* Caulis tercs, striatulus. Folia longe petiolata; foKola, hreviter
petiolulata, Ovata, actuninata, serrata vel grosso dentate, sfepc inciso-Iobata, l~2-un-
cialia. Pedicelli numerosi, foliis breviores, Sepala, 4, patentia, ovato-oblonga, acu-
minata, purpurasceatia, utrinque pubesceixtia, inargine dense villosa, uuciani loiiga.
Mlamenta uninervia. Achenia gkbra.